Sen o Ukrainie

Sen o Ukrainie

Mit Ukrainy, wyrosły z fascynacji jej krajobrazem, poezją ludową czy uosabiającymi wolność Kozakami, zwyczajowo kojarzony z twórczością poetów XIX-wiecznych (A. Malczewskiego, S. Goszczyńskiego czy J. B. Zaleskiego), znalazł swe miejsce także w literaturze późniejszej. Dzieła pisarzy debiutujących w okresie międzywojennym, m.in. B. Leśmiana czy J. Iwaszkiewicza, na wiele sposobów ów mit „raju utraconego”, krainy bezkresnych stepów i żywiołowej ludowości przekształcają, dowodząc, że mimo zróżnicowania gatunkowego, stylistycznego i tematycznego można mówić o ciągłości tradycji romantycznej „szkoły ukraińskiej” w XX w. Rozprawa Halyny Dubyk przynosi świeże i niezależne spojrzenie na uwikłany w mity i sentymenty temat obecności Ukrainy w polskiej literaturze.

Różnymi drogami do niepodległości

Różnymi drogami do niepodległości

Książka, będąca zbiorem trzynastu artykułów naukowych młodych historyków, wpisuje się w obchody setnej rocznicy długiego marszu Polaków ku niepodległości. Czytelnik ma okazję prześledzić starania Polaków, którzy różnymi drogami: orężem, działalnością społeczną, dyplomatyczną i charytatywną dążyli do uzyskania niezależnego i suwerennego państwa polskiego. Wśród poruszanych przez autorów tematów znalazły się m.in. wydarzenia związane z aresztowaniem Józefa Piłsudskiego w 1917 r., działania polskich służb specjalnych w obronie niepodległości w latach 1918-1939 czy tragiczne losy żołnierzy Armii Krajowej w konfrontacji z komunistycznym aparatem represji.

Religijność w dobie popkultury

Religijność w dobie popkultury

Pierwsza polska praca poświęcona doniosłemu i aktualnemu
problemowi wpływu różnorakich prądów, wzorców i standardów
popkulturowych na stan religijności.

O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima

O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima

Czy możliwa jest etyka bez fundamentu metafizycznego? Czy każda etyka nihilistyczna jest relatywistyczna? Jak oceniać różne modele etyki laickiej, pozbawionej odniesienia do transcendencji? Czy proponowaną przez włoskiego filozofa Gianniego Vattima etykę miłosierdzia można traktować jako jedną z form nowego humanizmu? Autor pracy stawia tezę, że nie każda interpretacja nihilizmu oznacza całkowitą amoralność czy zakwestionowanie wszystkich wartości, a zadaniem współczesnej filozofii jest nie tyle przezwyciężanie nihilizmu, ile zrozumienie jego istoty i poszukiwanie właściwych form etyki.

Nieletni i świadek w sądzie

Nieletni i świadek w sądzie

Autor porusza problematykę niedostosowania, asocjalności,
demoralizacji i przestępczości nieletnich. Analizuje przyczyny tych zjawisk, podkreślając m.in. nowe zagrożenia wynikające z rozwoju technologii cyfrowych.
Wskazuje też na wagę wciąż rozszerzającej się współpracy biegłych psychologów z przedstawicielami organów procesowych. Część druga pracy poświęcona jest psychologii zeznań świadka oraz prawnym i psychologicznym kryteriom oceny dowodu z zeznań.

Milena Kindziuk, Wizerunek medialny ks. Jerzego Popiełuszki w polskiej prasie w latach 1980-1984

Milena Kindziuk, Wizerunek medialny ks. Jerzego Popiełuszki w polskiej prasie w latach 1980-1984

Autorka dokonuje analizy publikacji prasowych na temat ks. Popiełuszki w czasie jego najbardziej intensywnej działalności duszpastersko-społecznej. Są to cztery lata jego pobytu w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie (1980-1984), gdy oprócz pracy parafialnej prowadził działalność duszpasterską w różnorodnych środowiskach. Książka ukazuje wizerunek medialny ks. Jerzego Popiełuszki, kreowany w ostatnich latach jego życia przez media rządowe, prasę społeczno-katolicką, a także przez – wówczas nielegalną – prasę tzw. drugiego obiegu.

Etyka i religia w edukacji publicznej

Etyka i religia w edukacji publicznej

Zbiór wykładów wygłoszonych podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat "Religia i etyka w edukacji publicznej", która miała miejsce w dniu 16.11.2012 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Czy mamy jeszcze coś do powiedzenia? II wojna światowa w badaniach młodych historyków

Czy mamy jeszcze coś do powiedzenia? II wojna światowa w badaniach młodych historyków

Zbiór artykułów kilkunastu młodych historyków. Teksty, oparte na rzeczowych badaniach, przynoszą wiele istotnych ustaleń, dotyczących zagadnień takich jak wojna obronna 1939 r., funkcjonowanie Polskiego Państwa Podziemnego, sytuacja w okupowanej Polsce, powstanie warszawskie czy utrwalanie pamięci II wojny światowej.

50 lat Dekretu o ekumenizmie Unitatis redintegratio

50 lat Dekretu o ekumenizmie Unitatis redintegratio

Dekret Unitatis redintegratio jest dokumentem ekumenicznego przełomu w Kościele katolickim, wpisującym się w główne dzieło Soboru Watykańskiego II – przywracanie jedności pomiędzy podzielonymi chrześcijanami. Wpływ owego promulgowanego 21 listopada 1964 roku przez papieża Pawła VI dekretu na relacje Kościoła katolickiego z innymi Kościołami chrześcijańskimi oraz wspólnotami religijnymi jest tak ogromny, że można mu przypisywać dokonanie „przełomu kopernikańskiego” w dziedzinie ekumenizmu. (więcej)

Zeszyty Prawnicze 14.3

12.50zł

Zeszyt ofiarowany prof. Janowi Zabłockiemu w 70-tą rocznicę urodzin

Prof. Jan Zabłocki i 'Noctes Varsoviae'

Bibliografia prac naukowych prof. Jana Zabłockiego

ARTYKUŁY

A. Gawrysiak Zabłocka, Kilka uwag dotyczących powoływania członków zarządu spółek kapitałowych
S. Godek, O stanie i potrzebach guberni litewskich w roku 1810 w świetle protokołów czynności delegacji szlacheckiej w Petersburgu
R. Kamińska, Zjawisko kradzieży wody publicznej w starożytnym Rzymie
P. Kołodko, Uwagi na temat odpowiedzialności 'magistratus populi Romani' w świetle prawa prywatnego oraz prawa publicznego
K. Kręźlewicz, Fałszowanie oznaczeń autorstwa w starożytnym Rzymie a ustawa 'lex Cornelia de falsis'

E. Loska, 'Cives pessimo iure'. Aktorzy a uprawnienia rzymskich obywateli w prawie publicznym republiki i wczesnego pryncypatu
P. Niczyporuk, Zawarcie małżeństwa 'liberorum procreandorum causa' w prawie rzymskim
A. Tarwacka, Urząd cenzora w świetle 'Nocy attyckich' Aulusa Gelliusa

TŁUMACZENIA

OD REDAKCJI

12.50zł

Jesienny Kiermasz Książki

WEEKEND Z LITERATURĄ

Fundacja BORUSSIA i Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”

zapraszają na WEEKEND Z LITERATURĄ Czytaj dalej

"Warszawski Domek w Kołomnie" Piotra Mitznera Książką Września 2014

6 października 2014 r, podczas spotkania autorskiego w Warszawskim Klubie Księgarza, książka Piotra Mitznera pt. Czytaj dalej

© 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach