Obrócić prawo w żart. Instytucje prawne z zbiorze dowcipów "Philogelos"

Obrócić prawo w żart. Instytucje prawne z zbiorze dowcipów "Philogelos"

Philogelos, czyli „Ten, który kocha śmiech”, to jedyny zachowany zbiór starożytnych dowcipów. Po co jednak prawnikowi żarty?

Etos polskich przetwórców żywności

Etos polskich przetwórców żywności

Etos zawodowy każdej grupy społecznej może być opisany na podstawie przeprowadzonej diagnozy środowiskowej. W jego skład wchodzą m.in. ideały. Dążenie do ich realizacji staje się rękojmią postępowania etycznego. W przypadku środowiska zawodowego przetwórców żywności takim postępowaniem jest dbanie o bezpieczeństwo żywnościowe.

Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej

Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej

Publikacja, w której omówiono aktualny i budzący wiele wątpliwości problem odpowiedzialności odszkodowawczej za bezprawne wykonywanie władzy publicznej.

Strony Joanny Pollakówny

Strony Joanny Pollakówny

Zawarte w tomie artykuły dotyczące wierszy Pollakówny potwierdzają poczucie rangi tej poezji, jakie niektórzy przynajmniej krytycy i czytelnicy mieli od czasu publikacji pierwszych jej tomików.

Komizm historyczny

Komizm historyczny

Spojrzenie na komizm w perspektywie historycznej, ukazującej przemiany, jakim podlegają poszczególne jego formy i gatunki oraz związana z nimi terminologia.

Procent od kontemplacji

Procent od kontemplacji

Publikacja, w której określone zostało własne (Autorki) stanowisko wobec tradycji badań, a także naszkicowano możliwości rozwoju literaturoznawstwa współczesnego, widząc ten rozwój właśnie w odniesieniu do największych osiągnięć naukowych na gruncie polskim. Książka stanowi istotny głos w dyskusji nad kondycją polskiej humanistyki.

Koncepcje polityki etnicznej Rządu RP na Uchodźstwie w latach 1939-1947

Koncepcje polityki etnicznej Rządu RP na Uchodźstwie w latach 1939-1947

Książka odpowiada m.in. na pytania o to, w jakim stopniu koncepcje polityki etnicznej po roku 1939 nawiązywały do założeń przedwojennej polityki etnicznej, w jakim zaś je rewidowały i ustanawiały nowe paradygmaty, w jakim zakresie były to koncepcje wykluczające się, a w jakim zbieżne co do celów i metod oraz w jakiej mierze z koncepcji polityki etnicznej Rządu RP na Uchodźstwie czerpały doświadczenie komunistyczne władze powojennej Polski.

Europejski spór o człowieka

Europejski spór o człowieka

Autor, dążąc do zrozumienia sposobu i znaczenia zaangażowania Unii Europejskiej w politykę moralności, sięga głębiej niż tylko do opisu unijnego dyskursu o wartościach: wyjaśnia specyfikę tego dyskursu w odniesieniu do podstaw antropologicznych, a dokładnie przyjętej przez elity europejskie koncepcji człowieka.

Splendor Personae. Święty Jan Paweł II

Splendor Personae. Święty Jan Paweł II

Całe życie Karola Wojtyły–Jana Pawła II świadczy, że prawdziwy blask i piękno nadaje osobie jej świętość, więcej: w dążeniu do świętości spełnia się człowiek jako osoba. Zatem Splendor personae, czyli świętość spełnieniem osoby – oto przesłanie, które pozostawia nam ten wielki, niezapomniany Ojciec Święty.

Appestat. Selected topics

Appestat. Selected topics

Książka dotyczy problematyki neurologicznej kontroli apetytu. Mechanizmy neuralne i struktury układu nerwowego zaangażowane w procesy owej kontroli zostały określone naukowym terminem appestat. Całość w języku angielskim.

ZAPOWIEDZI

wkrótce w sprzedaży

Historia sztuki: między teorią a praktyką

(red.) Beata Skrzydlewska, Jerzy Frejlich

_________________________________

Publikacja została pomyślana jako zbiór artykułów pisanych przez dwie grupy autorów. Pierwszą stanowią osoby z długoletnią praktyką zawodową w zakresie muzealnictwa, konserwacji dzieł sztuki, ochrony zabytków, nierzadko posiadające duże doświadczenie pedagogiczne, a także absolwenci studiów podyplomowych. Ich publikacje mają charakter ściśle naukowy. Druga grupa autorów to studenci relacjonujący swoje doświadczenia zdobyte w ramach zajęć ćwiczeniowych, a ich prace mają charakter głównie sprawozdawczy i poglądowy.Czytaj dalej

Agnieszka Sławińska, Więźniarki polityczne z Bojanowa

W latach 1952-1956 w Bojanowie władze komunistyczne utworzyły specjalny łagier dla młodych patriotek, które w okresie intensywnej stalinizacji walczyły o wolność Polski.

Było to eksperymentalne, progresywne więzienie, gdzie więźniarki skazane za „zbrodnie antykomunistyczne” zostały poddane procesowi przymusowej indoktrynacji. W jednostce wychowawczej realizowano metodę Antona Makarenki - bezpieka podjęła próbę zmiany dziewcząt na prawowite obywatelki PRL. Na ogólną liczbę około 2685 odsiadujących do Bojanowa sprowadzono 111 młodocianych więźniarek politycznych, które zatem stanowiły 4,13% ogólnego stanu. Przebywanie z przestępczyniami pospolitymi było dla nich dodatkową karą za walkę o demokratyczne wartości.

Książka poświęcona jest dziewczynom wyklętym przez system stalinowski - torturowanym podczas śledztwa, skazanym na wieloletnie wyroki więzienia. Dzisiaj to niezłomne, starsze panie, które dzielą się przeżyciami z tego okresu swojego życia. Większość młodocianych więźniarek odeszła już na wieczną wartę, niech zatem głos tych, które pozostały i dają świadectwo, odsłoni tę nieznaną kartę polskiej historii.Czytaj dalej

Ewangelistarz Płocki

(opr.) Leszek Misiarczyk, Bazyli Degórski

______________________

Podtytuł: Krytyczne wydanie tekstu łacińskiego z kodeksu "Perykopy Ewangeliczne" Archiwum Diecezji Płockiej

W niniejszym opracowaniu zaproponowano ciekawą metodę badawczą. Koncentruje się ona na analizie porównawczej tekstu biblijnego kodeksu płockiego z tekstem zawartym w innych kodeksach nadmozańskich. Cel badań jest poczwórny. Po pierwsze jest nim przeprowadzenie dogłębnej analizy kodykologicznej i paleograficznej, po drugie odczytanie tekstu ewangelicznego zawartego w kodeksie, po trzecie porównanie go z innymi tekstami nadmozańskimi zachowanymi w kodeksach z Liège i Namur w celu określenia czasu i miejsca jego powstania oraz potwierdzenia lub wykluczenia jego nadmozańskiego pochodzenia i wreszcie po czwarte wydanie zarówno odczytanego tekstu łacińskiego kodeksu, jak też udostępnienie jego facsimile badaczom Biblii, liturgii Kościoła w średniowieczu i historykom Mazowsza. Taką nowatorską metodę badań zastosowano wobec kodeksu płockiego po raz pierwszy.Czytaj dalej

Między pamięcią a projektem przyszłości

(red.) Dorota Kielak, Marta Makowska, Joanna Niewiarowska

_________________________________________________

Podtytuł: Doświadczenie historii w literaturze polskiej lat 1914-1918

Literatura lat I wojny światowej ukształtowana została w szczególnej atmosferze napięć między fascynacją cywilizacyjnym postępem (unieważnianą automatycznie przez doświadczenie spowodowanej tym postępem masowej śmierci) a świadomością kulturowego dziedzictwa, które w perspektywie dynamiki wojennego świata stawało się kanonem kulturowej identyfikacji (ten czasem bywał także balastem nieprzystającym do potrzeb współczesnego świata). Prezentowane w tej książce szkice uświadamiają, jak bardzo literatura towarzysząca konfliktowi zbrojnemu między państwami zaborczymi wpływała na ożywienie różnych wątków historii narodowej, zwłaszcza tych związanych z dziejami dziewiętnastowiecznych walk narodowowyzwoleńczych.Czytaj dalej

Dominika Budzanowska-Weglenda, Sztuka życia według Marka Aureliusza

Podtytuł: Rozmyślania nad Rozmyślaniami

Marek Aureliusz pozostawił po sobie pismo filozoficzne Τὰ εἰς ἑαυτόν, "Do siebie samego". Niniejsze opracowanie stanowi osobiste odczytanie dzieła cesarza-filozofa i jest zarazem owocem wieloletnich badań nad rzymskim stoicyzmem oraz próbą zebrania i poszerzenia ich w jednym tomie, skoncentrowanym na filozoficznych „notatkach” Marka Aureliusza.
Jest jakby rozmyślaniem nad Rozmyślaniami, zapatrzeniem się w ich tekst i próbą odczytania ich treści, przynajmniej po części.
Autorka, sugerując się przemyśleniami Marka Aureliusza, stara się odnaleźć zasady późnostoickiej sztuki życia z punktu widzenia, czy raczej myślenia, tego późnego duchowego syna Zenona z Kition. Szczególną uwagę zwróciła na słowa, w których filozof mówi o trzech relacjach człowieka – do boga (czy raczej Boga), do innych ludzi i do siebie. Pokazuje również, że stoicka sztuka życia jest zarazem sztuką umierania.Czytaj dalej

Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego i jej znaczenie dla społeczeństwa

(red.) Jerzy Romanowski, Dominika Dzwonkowska

_______________________________________

Monografia przedstawia Kampinoski Park Narodowy z 
perspektywy badaczy reprezentujących różne dziedziny 
nauki. Czytelnik znajdzie podsumowanie wiedzy o 
różnorodnym świecie roślin i zwierząt, w tym o nowych 
gatunkach zarejestrowanych w parku. Unikatowe walory 
przyrodnicze Puszczy Kampinoskiej oraz sąsiedztwo 
aglomeracji warszawskiej stały się inspiracją do 
poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jak obszar ten 
jest postrzegany przez młodzież akademicką. Dokonane 
analizy socjologiczne i etyczne pozwoliły określić
odbiór społeczny wartości przyrodniczych i 
kształtowanie się postaw wobec środowiska Kampinoskiego 
Parku Narodowego.

Czytaj dalej

© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach