Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Tematem analiz zawartych w książce jest złożona i wielowymiarowa specyfika zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

 Miraculosa Trinitas Terrestra

Miraculosa Trinitas Terrestra

Książka omawia polskie wizerunki z czasów nowożytnych, ukazujące Jezusa z Maryją i św. Józefem. Zasłynęły one nadprzyrodzonymi łaskami, zwykle zatwierdzonymi przez komisje biskupie jako cudowne. Z upływem czasu niektóre zostały ukoronowane. Kryterium doboru przedstawień stanowi występowanie na nich wszystkich Osób tak zwanej wówczas „Trójcy Ziemskiej”, określanej tak przez analogię do Trójcy Świętej.

Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności

Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności

Istotą współczesnej wielokulturowości nie jest występowanie wielu różnych kultur „obok siebie”, „oddzielnie”, ale przeciwnie – nakładanie się tych kultur, tak by tworzyły się międzykultury i różnego typu pogranicza.

Fabian Birkowski. Mowy akademickie i polemiczne

Fabian Birkowski. Mowy akademickie i polemiczne

Książka wydana z okazji 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego oraz 380. rocznicy śmierci Fabiana Birkowskiego OP prezentuje mowy akademickie i polemiczne tego barokowego kaznodziei, pochodzące ze zbioru Orationes ecclesiasticae (Cracoviae 1622).

Wyszukiwanie podobieństw dokumentów

Wyszukiwanie podobieństw dokumentów

Tematyka publikacji skupia się na problemach związanych z porównywaniem dokumentów, z jakością kształcenia i wykrywaniem nieuprawnionych zapożyczeń w pracach studenckich.

Mockumentary. Próba określenia istoty zjawiska

Mockumentary. Próba określenia istoty zjawiska

Autorzy książki, wskazując na problematyczność binarnego podziału na film fabularny i dokumentalny, podejmują próbę uporządkowania kwestii definicyjnych związanych z kinem mockumentary: przedstawiają zjawisko w perspektywie historycznej, kreślą dzieje tego nurtu, uwzględniając najważniejsze z pojawiających się w jego łonie tendencji, dokonują także analizy form podawczych utworów omawianego typu, starając się ustalić status mockumentów względem, pozornie niepodważalnej, fabularno-dokumentalnej dwuwładzy.

The Biblical Idea of Divine Mercy in the early church

The Biblical Idea of Divine Mercy in the early church

Publikacja przybliża ideę Bożego miłosierdzia zawartą w Piśmie Świętym, a następnie wyjaśnianą w Kościele przez wielkich teologów okresu patrystycznego.

Logika przekonań społecznych

Logika przekonań społecznych

Przekonania społeczne to jedno z fundamentalnych pojęć pozwalających zrozumieć działania ludzkie i zjawiska społeczne. Rozprawa Pawła Matuszewskiego stanowi próbę socjologicznego wyjaśnienia tego, w jaki sposób owe przekonania społeczne się tworzą.

Szybkość w kulturze

Szybkość w kulturze

Publikacja stanowi z jednej strony przykład refleksji teoretycznej nad prymatem paradygmatu szybkości we współczesnej kulturze i życiu codziennym, z drugiej strony przynosi teksty-przykłady mierzenia się z paradoksami szybkości i powolności oraz swoistej gry między tymi wymiarami.

Produkty

Tytuł Cenaikona sortowania Dodaj do koszyka Image
Linguam Latinam Cognosco. Poznaję język łaciński 0.00zł
Janusz Balicki, Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej 0.00zł
Ius Matrimoniale 3/9/1998 0.00zł
ks. Roman Bartnicki (red.), Studia z biblistyki t. 7 0.00zł
Forum Pedagogiczne 2/2014 0.00zł
Agnieszka Szwajkajzer-Wołk, Paweł Boryszewski (red.), Kościół. Rodzina. Wychowanie 0.00zł
Marcin Wielec, Zakaz dowodowy tajemnicy spowiedzi w postępowaniu karnym 0.00zł
Barbara Baraniak, Aleksandra Kulpa-Puczyńska, i in., Adepci pedagogiki pracy 0.00zł
(red.) ks. Grzegorz Leszczyński, Procesy i procedury: nowe wyzwania 0.00zł
ks. Jerzy Lewandowski, Naród w dziejach zbawienia 0.00zł
Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – digitalizacja i nieinwazyjne badanie dziedzictwa kulturowego in situ 0.00zł
bp Henryk Muszyński i ks. Alfons Skowronek (red.), Misterium Verbi 0.00zł
Ius Matrimoniale 2/26/2015 0.00zł
(opr.) Anna Krasowska, Szmonces. Przedwojenny żydowski humor kabaretowy. Wybór tekstów 0.00zł
Ius Matrimoniale 4/25/2014 0.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 14/2011 0.00zł
Prawo Kanoniczne 3-4/1994 0.00zł
Jan Rusinek, Zadania z analizy funkcjonalnej z rozwiązaniami 0.00zł
ks. Leszek Misiarczyk, Egzorcyzmy w Kościele starożytnym od I do III wieku 0.00zł
Kościół, kultura, polityka w państwie pierwszych Piastów 0.00zł
ks. Waldemar Chrostowski (red.), Czynić sprawiedliwość w miłości 0.00zł
Studia nad Rodziną 2/2005 0.00zł
Ks. prof. Marian Kowalczyk - Św. Wincenty Pallotti Apostoł Wiary 0.00zł
Św.Wincenty Palloti
Ius Matrimoniale 17/23/2012 0.00zł
Sławomir Godek, III Statut litewski w dobie porozbiorowej 0.00zł
Jerzy Kaczorowski, Elementy zarysu dziejów metodologii badań literackich 0.00zł
Tadeusz Klimski, Jerzy Niepsuj (red.), Digitalizacja a rynek mediów w Polsce 0.00zł
s. Jadwiga Stabińska, Ogień na ołtarzu 0.00zł
Anna Czajka (red.), Kultury świata w dialogu 0.00zł
(opr.) Izolda Kiec, Zuzanna Ginczanka. Wiersze zebrane 0.00zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach