wiersze przebrane

wiersze przebrane

Ani "wiersze zebrane", ani "wybrane", tylko "Wiersze przebrane": nowa całość, ułożona z wydanych wcześniej liryków. Liryczne streszczenie etapów życia duchowego.

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Niemojewski o ludziach szalonych pisał, że „są bardziej logiczni niż ludzie normalni. Są niezmiernie sumienni, sprawiedliwi, wygłaszają nieraz głębokie myśli i uważają, że czyn powinien być następstwem postanowienia. Bo szalony człowiek musi być konsekwentnym. Człowiek normalny nie jest do tego zobowiązany”.

 Od Stalina do Putina

Od Stalina do Putina

Jednym z celów badawczych przyjętych przez autorów niniejszej książki jest przyjrzenie się mechanizmom budowania i umacniania kultu jednostki zarówno w historii, w czasach, gdy Europą Wschodnią niepodzielnie rządził Józef Stalin, jak i współcześnie, gdy u władzy od lat znajduje się Władimir Putin. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają media.

Kształcenie – moralność – demokracja. Teorie i koncepcje wychowania i kształcenia moralno-etycznego i ich związki z etyką i polityką

Kształcenie – moralność – demokracja. Teorie i koncepcje wychowania i kształcenia moralno-etycznego i ich związki z etyką i polityką

Lektura książki to intelektualna podróż przez historię myśli pedagogicznej, dla której punktem odniesienia była z jednej strony specyfika ludzkiej natury oraz procesu osiągania przez nią doskonałości, a z drugiej strony etyczne i społeczno-polityczne konteksty owego procesu.

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej

Film stanowi niezwykle złożony i dynamiczny fenomen kulturowy. Krytyczna jego analiza, dokonywana z rozmaitych perspektyw naukowych, jest wciąż (o ile nie coraz bardziej) aktualnym wyzwaniem, szczególnie wobec postępującej od połowy XX wieku ekspansji cywilizacji wizualnej.

Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym

Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym

Książka ta jest pierwszym w literaturze polskiej tak bogatym tematycznie zbiorem opracowań poświęconych zależnościom jakości życia i spójności na poziomie lokalnym.

Strumień świadomości i monolog wewnętrzny w prozie polskiej w latach 1956-1980

Strumień świadomości i monolog wewnętrzny w prozie polskiej w latach 1956-1980

Rozprawa […] wyróżnia się nowatorskim ujęciem poruszanej problematyki literaturoznawczej. Bezsprzecznym walorem pracy jest wnikliwość analityczna, oryginalność ujęcia, a także interesujący, samodzielny sposób wnioskowania Autora, który odważnie stawia, formułuje i skutecznie udowadnia tezy badawcze.

Wokół homonimii międzyjęzykowej

Wokół homonimii międzyjęzykowej

Na prezentowany tom składają się teksty poświęcone szeroko rozumianej homonimii międzyjęzykowej. Autorzy dokonali analizy zjawiska zewnętrznego podobieństwa i/lub identyczności jednostek należących do języków: białoruskiego, bułgarskiego, czeskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Pierwszy tom serii o rzeczach pięknych, w której prezentowane są interdyscyplinarne studia z zakresu historii kultury artystycznej, sztuki dekoracyjnej, rzemiosła artystycznego, designu, kostiumologii oraz kolekcjonowania i muzealnictwa.

COLLECTANEA THEOLOGICA 1/14

11.00zł
SKU: 608

ARTYKUŁY

Waldemar C h r o s t o w s k i, Chorzy psychicznie w świetle Biblii. 
Zdzisław Ż y w i c a, Pawłowa próba uzdrowienia pogrążonego w kryzysie
Kościoła korynckiego w świetle 2Kor 1, 18-22.  
Rajmund P i e t k i e w i c z, „Słowo mądrości” i „słowo poznania” (1Kor 12, 8). Studium teologiczno-praktyczne o biblijnych
i współczesnych charyzmatach.
Krzysztof P i l a r c z y k, Biblia Radziwiłłowska vel Brzeska vel Pińczowska.
W 450. rocznicę jej wydania.
Leszek J a ń c z u k, Spory konfesyjne podczas prac nad ekumenicznym
przekładem Nowego Testamentu.  
Stanisław A d a m i a k, O losach wyrażenia „koniec ery konstantyńskiej”.
Marek T a t a r, Od duszy artysty do artyzmu ducha św. Brata Alberta  ????

BIULETYNY I SPRAWOZDANIA

Biuletyn teologicznomoralny (red. ks. Józef Z a b i e l s k i).  
I. „Społeczny wymiar ewangelizacji”. Normatywno-formacyjne treści
Adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium papieża Franciszka.
II. Oratoryjne wychowanie bł. ks. Bronisława Markiewicza wyzwaniem
wobec destrukcyjnej ideologii gender.  
III. Roztroplność i jej istotne aspekty. Studium zagadnienia oparte na myśli
teologicznej ks. Seweryna Rosika .
Biuletyn teologii laikatu (red. Czesław P a r z y s z e k SAC).  
I. Angażowanie się laikatu w życie polityczne.  
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy (red. Eugeniusz S a k o w i c z).
I. Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła.  
II. Historia powstania „Misji Dzisiaj” – dwumiesięcznika Papieskich Dzieł Misyjnych.
III. Synkretyzm religijny.

RECENZJE 

Cena: 11.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach