wiersze przebrane

wiersze przebrane

Ani "wiersze zebrane", ani "wybrane", tylko "Wiersze przebrane": nowa całość, ułożona z wydanych wcześniej liryków. Liryczne streszczenie etapów życia duchowego.

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Niemojewski o ludziach szalonych pisał, że „są bardziej logiczni niż ludzie normalni. Są niezmiernie sumienni, sprawiedliwi, wygłaszają nieraz głębokie myśli i uważają, że czyn powinien być następstwem postanowienia. Bo szalony człowiek musi być konsekwentnym. Człowiek normalny nie jest do tego zobowiązany”.

 Od Stalina do Putina

Od Stalina do Putina

Jednym z celów badawczych przyjętych przez autorów niniejszej książki jest przyjrzenie się mechanizmom budowania i umacniania kultu jednostki zarówno w historii, w czasach, gdy Europą Wschodnią niepodzielnie rządził Józef Stalin, jak i współcześnie, gdy u władzy od lat znajduje się Władimir Putin. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają media.

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Książka przedstawia obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim utrwalony w źródłach łacińskich powstałych w tym okresie.

Analiza dyskursu politycznego

Analiza dyskursu politycznego

Inspirację do napisania niniejszej publikacji stanowiło zjawisko rosnącej popularności analizy dyskursu.

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej w świetle debat parlamentarnych w Sejmie RP w latach 2004-2011

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Książka jest poświęcona wartościom i antywartościom w dyskursach konserwatywnym i liberalnym.

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

W tomie głos zabierają znawcy twórczo­ści i recepcji Stanisława Brzozowskiego, myśliciela, który, mówiąc słowami Bogdana Suchodolskiego, „walcząc z fetyszami myśli i wyobraźni, uczył rzetelnej postawy wobec własnych przeżyć psychicznych i przekonywał o istnieniu zasadniczego związku między etyką a myślą, sztuką a życiem codziennym”.

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Pierwszy tom serii o rzeczach pięknych, w której prezentowane są interdyscyplinarne studia z zakresu historii kultury artystycznej, sztuki dekoracyjnej, rzemiosła artystycznego, designu, kostiumologii oraz kolekcjonowania i muzealnictwa.

COLLECTANEA THEOLOGICA 1/14

11.00zł
SKU: 608

ARTYKUŁY

Waldemar C h r o s t o w s k i, Chorzy psychicznie w świetle Biblii. 
Zdzisław Ż y w i c a, Pawłowa próba uzdrowienia pogrążonego w kryzysie
Kościoła korynckiego w świetle 2Kor 1, 18-22.  
Rajmund P i e t k i e w i c z, „Słowo mądrości” i „słowo poznania” (1Kor 12, 8). Studium teologiczno-praktyczne o biblijnych
i współczesnych charyzmatach.
Krzysztof P i l a r c z y k, Biblia Radziwiłłowska vel Brzeska vel Pińczowska.
W 450. rocznicę jej wydania.
Leszek J a ń c z u k, Spory konfesyjne podczas prac nad ekumenicznym
przekładem Nowego Testamentu.  
Stanisław A d a m i a k, O losach wyrażenia „koniec ery konstantyńskiej”.
Marek T a t a r, Od duszy artysty do artyzmu ducha św. Brata Alberta  ????

BIULETYNY I SPRAWOZDANIA

Biuletyn teologicznomoralny (red. ks. Józef Z a b i e l s k i).  
I. „Społeczny wymiar ewangelizacji”. Normatywno-formacyjne treści
Adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium papieża Franciszka.
II. Oratoryjne wychowanie bł. ks. Bronisława Markiewicza wyzwaniem
wobec destrukcyjnej ideologii gender.  
III. Roztroplność i jej istotne aspekty. Studium zagadnienia oparte na myśli
teologicznej ks. Seweryna Rosika .
Biuletyn teologii laikatu (red. Czesław P a r z y s z e k SAC).  
I. Angażowanie się laikatu w życie polityczne.  
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy (red. Eugeniusz S a k o w i c z).
I. Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła.  
II. Historia powstania „Misji Dzisiaj” – dwumiesięcznika Papieskich Dzieł Misyjnych.
III. Synkretyzm religijny.

RECENZJE 

Cena: 11.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach