Nieokreśloność i granice

Nieokreśloność i granice

Książka jest efektem współpracy badaczy reprezentujących różne dyscypliny współczesnej humanistyki, a także różne metodologie.

Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku

Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku

Publikacja stanowi kompleksową charakterystykę warunków życia i kondycji biologicznej mieszkańców Radomia w okresie od XI do XIX wieku.

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Monografia o charakterze statystycznym stanowi kompleksowe opracowanie poświęcone studium Pisma Świętego w ATK.

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Opracowana przez I. Bukalską koncepcja kondycji mniejszościowej powstała na podstawie badań węgierskich mniejszości przeprowadzonych przez autorkę zgodnie z metodologią teorii ugruntowanej.

Historia człowieka w języku polskim

Historia człowieka w języku polskim

Autorka podjęła się niełatwego zadania – przedstawienia w perspektywie historycznej i współczesnej znaczeń słów najbardziej związa­nych z człowiekiem (człowiek, człowieczeństwo, ludzki, ludzkość, po ludzku).

Ewangeliarz księżnej Anastazji

Ewangeliarz księżnej Anastazji

Próba rekonstrukcji dziejów Ewangeliarza księżnej Anastazji, kodeksu stanowiącego najprawdopodobniej wo­tum księcia Bolesława Kędzierzawego za duszę żony Anastazji po jej śmierci w 1158 roku.

Społeczeństwo polskie dziś

Społeczeństwo polskie dziś

To książka interdyscyplinarna będąca rezultatem współpracy specjalistów z wielu dziedzin nauki, którzy postawili sobie zadanie wspólnego rozpoznania, kim w Polsce jestemy i kim chcemy być.

Korzenie UKSW

Korzenie UKSW

Z dziejów uczelni na warszawskich Bielanach

Kazanie a literatura dawniej i dzisiaj

Kazanie a literatura dawniej i dzisiaj

Jak literatura może pomóc kaznodziejstwu?

Debaty UKSWordzkie cz. 2

Debaty UKSWordzkie cz. 2

Bardzo ciekawy tom studiów poświęcony tzw. triadzie antropologicznej, czyli naturze, rozumowi i wolności, a poruszający najpierw istotne zagadnienia teologiczne, a mianowicie kwestię współczesnej apologii wiary.

COLLECTANEA THEOLOGICA 1/14

11.00zł
SKU: 608

ARTYKUŁY

Waldemar C h r o s t o w s k i, Chorzy psychicznie w świetle Biblii. 
Zdzisław Ż y w i c a, Pawłowa próba uzdrowienia pogrążonego w kryzysie
Kościoła korynckiego w świetle 2Kor 1, 18-22.  
Rajmund P i e t k i e w i c z, „Słowo mądrości” i „słowo poznania” (1Kor 12, 8). Studium teologiczno-praktyczne o biblijnych
i współczesnych charyzmatach.
Krzysztof P i l a r c z y k, Biblia Radziwiłłowska vel Brzeska vel Pińczowska.
W 450. rocznicę jej wydania.
Leszek J a ń c z u k, Spory konfesyjne podczas prac nad ekumenicznym
przekładem Nowego Testamentu.  
Stanisław A d a m i a k, O losach wyrażenia „koniec ery konstantyńskiej”.
Marek T a t a r, Od duszy artysty do artyzmu ducha św. Brata Alberta  ????

BIULETYNY I SPRAWOZDANIA

Biuletyn teologicznomoralny (red. ks. Józef Z a b i e l s k i).  
I. „Społeczny wymiar ewangelizacji”. Normatywno-formacyjne treści
Adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium papieża Franciszka.
II. Oratoryjne wychowanie bł. ks. Bronisława Markiewicza wyzwaniem
wobec destrukcyjnej ideologii gender.  
III. Roztroplność i jej istotne aspekty. Studium zagadnienia oparte na myśli
teologicznej ks. Seweryna Rosika .
Biuletyn teologii laikatu (red. Czesław P a r z y s z e k SAC).  
I. Angażowanie się laikatu w życie polityczne.  
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy (red. Eugeniusz S a k o w i c z).
I. Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła.  
II. Historia powstania „Misji Dzisiaj” – dwumiesięcznika Papieskich Dzieł Misyjnych.
III. Synkretyzm religijny.

RECENZJE 

Cena: 11.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach