Jacques Maritain, Refleksje o Ameryce

Jacques Maritain, Refleksje o Ameryce

Niewielkich rozmiarów traktat filozoficzno-polityczny, po raz pierwszy udostępniany polskiemu czytelnikowi po sześćdziesięciu latach od publikacji oryginału.

Syberia Zachodnia

Syberia Zachodnia

Środowisko naturalne Syberii, tajemnice, bogactwo i różnorodność

Sądownictwo konstytucyjne. Teoria i praktyka

Sądownictwo konstytucyjne. Teoria i praktyka

Książka zawiera studia i materiały z I Okrągłego Stołu Problematyki Sądownictwa Konstytucyjnego.

Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni

Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni

Woda – substancja niezbędna do życia, oczyszczająca i upragniona – jednocześnie pozostaje żywiołem, który życiu zagraża, z łatwością je degraduje, niszczy, ale przecież i odnawia w odwiecznym cyklu przemian. Autorzy zabranych w tomie blisko trzydziestu rozpraw badają najróżniejsze konteksty występowania wody i innych motywów akwatycznych w dawnych i współczesnych tekstach kultury, śledząc m.in. ich złożone implikacje filozoficzne czy światopoglądowe w dziełach literackich, malarskich, fotograficznych, na obszarze filmu i sztuki teatru.

Problematyka ciała w nauczaniu Jana Pawła II w dialogu wiary i kultury

Problematyka ciała w nauczaniu Jana Pawła II w dialogu wiary i kultury

Propozycja ukazania aktualności myśli Jana Pawła II, szczególnie jego rozważań nad sensem ludzkiej cielesności.

Miejsca nieoczywiste. Literacka, artystyczna, społeczno-kulturowa perspektywa lokalności i prowincji

Miejsca nieoczywiste. Literacka, artystyczna, społeczno-kulturowa perspektywa lokalności i prowincji

O tych miejscach, wyrażanych w literaturze, gwarze, malarstwie i teatrze, o muzeum i o bibliotece jest ta książka.

Tłumaczenia w XXI wieku

Tłumaczenia w XXI wieku

Tłumaczenia w XXI wieku to temat otwarty, zapraszający do rozpoznawania, wyznaczania, a także przekraczania granic kultur i języków w jednostkowych spotkaniach trwających przez stulecia, we wzajemnej obecności, a także w przestrzeniach tak subtelnych, że wymykających się wszelkiemu językowi.

[S]łowna kotka

[S]łowna kotka

Obrazy, funkcje, przemiany włoskiej książki XVI wieku.

Sąd nad Jezusem

Sąd nad Jezusem

Studium ikonografii oraz źródeł od chrześcijańskiego antyku do nowożytności.

Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego

Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego

Fryderyk Nietzsche,  filozof, który uważał się za… Polaka. I to zarówno w rozumieniu poczucia własnej tożsamości jak i rodzinnego rodowodu.
Czy to tylko kolejna fanaberia tego wielkiego indywidualisty i twórcy?

COLLECTANEA THEOLOGICA 1/14

11.00zł
SKU: 608

ARTYKUŁY

Waldemar C h r o s t o w s k i, Chorzy psychicznie w świetle Biblii. 
Zdzisław Ż y w i c a, Pawłowa próba uzdrowienia pogrążonego w kryzysie
Kościoła korynckiego w świetle 2Kor 1, 18-22.  
Rajmund P i e t k i e w i c z, „Słowo mądrości” i „słowo poznania” (1Kor 12, 8). Studium teologiczno-praktyczne o biblijnych
i współczesnych charyzmatach.
Krzysztof P i l a r c z y k, Biblia Radziwiłłowska vel Brzeska vel Pińczowska.
W 450. rocznicę jej wydania.
Leszek J a ń c z u k, Spory konfesyjne podczas prac nad ekumenicznym
przekładem Nowego Testamentu.  
Stanisław A d a m i a k, O losach wyrażenia „koniec ery konstantyńskiej”.
Marek T a t a r, Od duszy artysty do artyzmu ducha św. Brata Alberta  ????

BIULETYNY I SPRAWOZDANIA

Biuletyn teologicznomoralny (red. ks. Józef Z a b i e l s k i).  
I. „Społeczny wymiar ewangelizacji”. Normatywno-formacyjne treści
Adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium papieża Franciszka.
II. Oratoryjne wychowanie bł. ks. Bronisława Markiewicza wyzwaniem
wobec destrukcyjnej ideologii gender.  
III. Roztroplność i jej istotne aspekty. Studium zagadnienia oparte na myśli
teologicznej ks. Seweryna Rosika .
Biuletyn teologii laikatu (red. Czesław P a r z y s z e k SAC).  
I. Angażowanie się laikatu w życie polityczne.  
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy (red. Eugeniusz S a k o w i c z).
I. Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła.  
II. Historia powstania „Misji Dzisiaj” – dwumiesięcznika Papieskich Dzieł Misyjnych.
III. Synkretyzm religijny.

RECENZJE 

Cena: 11.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach